Portal de Transparència

1.- Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de voleibol i vóley platja , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FVBCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de voleibol i voleibol de platja en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

2.- Normativa d’aplicació:

  1. Ley 2/2011 del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana
  2. Modificación Ley Deporte
  3. Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la C. V.
  4. Estatutos Federación Voleibol C. Valenciana 2017
  5. Reglamento Disciplinario de la FVBCV

3.- Organigrama d’organització:

 

4.- Informació económica y presupuestaria :

a) Contratos y convenios:

1. Asesoría laboral y contable: Sandoval Asesores S.L.
2. Plataforma de gestión informática y mantenimiento de página Web: Veiem 360 S.L. CONTRATO
3. Gestión y mantenimiento de sistemas informáticos: INFORMÁTICA LEVANTE. CONTRATO
4. Gestión y alquiler de la Sede de Paterna: CONFEDECOM ACUERDO

5.-  Convenio con la Universidad de Alicante. CONVENIO

6.  Convenio con Fundación Deportiva Municipal Valencia para JJDD y EEDD. CONVENIO

7. Convenio con Fundación Trinidad Alfonso. Programa + Esport a la Escola 2024

8. Convenio Tienda Oficial CONVENIO

9. Concierto de servicio ajeno de prevención de riesgos laborales. CONCIERTO

10. Contrato consultoría protección de datos. CONTRATO

11. Contrato Telefónica Empresas. CONTRATO

b) Subvencions i ajudes públiques:
1. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN  DEPORTIVA DE CHESTE (PED) Resolución
2. – SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE FEDERADO Resolución
3. – SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA MATERIAL INMOVILIZADO (PED) Resolución
4. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA SELECCIONES AUTONÓMICAS: Resolución
5. – SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN VALENCIA 2022. Importe recibido: 12.504,90 euros. Resolución

6. RESOLUCIÓN JUEGOS DEPORTIVOS Resolución

7. COMUNITAT CLUBES 23-24 Convenio Resolución

c) Pressupostos anuales : 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022  2023  2024  

d) Comptes anuals :

Any 2016  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Any 2017  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Any 2018  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Any 2019 Balance de situación Cuenta de Pérdidas-Ganancias Ejecución del Presupuesto

Any 2020

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Balance de Situación

Balance de Situación

Balance de Situación

Balance de Situación

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto

5.- Auditoríes:

La FVBCV no está obligada a presentar las cuentas anuales auditadas, de conformidad con lo que establece el Decreto 2/2018 del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunidad Valenciana.

6.- Contractes del personal directiu.-

La FVBCV no cuenta con personal directivo con contrato laboral en función de su estatus.

7.- Pla Estratégic FVBCV 2022/2025.-

Plan Estratégico FVBCV Completo

Presentación YouTube

8.- Protecció de dades.-