Portal de Transparència

1.- Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de voleibol i vóley platja , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FVBCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de voleibol i voleibol de platja en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

2.- Normativa d’aplicació:

  1. Ley 2/2011 del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana
  2. Modificación Ley Deporte
  3. Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la C. V.
  4. Estatutos Federación Voleibol C. Valenciana 2017
  5. Reglamento Disciplinario de la FVBCV

3.- Organigrama d’organizació:

 

4.- Informació económica i presupuestaria :

a) Contractes y convenis:
1.- Contratos:
2.- Convenios:
2.1.-  Convenio con la Universidad de Alicante
– Objetivos…………Uso instalaciones, Formación y actividades.
– Importe……………Sin importe económico
2.2.- Convenis amb la Conselleria de Cultura y Esport
– Objetivos…………Organización de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
– Importe……………:  CONVENIO VOLEIBOL JOCS
2.3.- Convenio con el Ayuntamiento de Alicante
– Objetivos…………Colaboración en organización de los Juegos Escolares Municipales
– Importe…………..(según partidos y jornadas)
2.4.- Convenio con Ayuntamiento de Valencia
– Objetivos………..Gestión Escuelas Municipales y Juegos Escolares
– Importe………….
2.5.- Convenio con Fundación Trinidad Alfonso
Programa + Esport Escola 2024

2.6.- Convenio Tienda Oficial
CONVENIO TIENDA OFICIAL DONDEPORTE – FVBCV v2
b) Subvencions i ajudes públiques:
1. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN  DEPORTIVA DE CHESTE (PED) Resolución
2. – SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE FEDERADO Resolución
3. – SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA MATERIAL INMOVILIZADO (PED) Resolución
4. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA SELECCIONES AUTONÓMICAS: Resolución
5. – SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN VALENCIA 2022. Importe recibido: 12.504,90 euros. Resolución

6. RESOLUCIÓN JUEGOS DEPORTIVOS Resolución

7. COMUNITAT CLUBES 23-24 Resolución

c) Presupostos anuals : 

Año 2016   Año 2017 Año 2018 Año 2019 PRESUPUESTO 2020 Presupuesto de FVBCV 2021
PRESUPUESTO 2022  2023    

d) Comptes anuals:

Año 2016  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Año 2017  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Año 2018  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Año 2019 Balance de situación Cuenta de Pérdidas-Ganancias Ejecución del Presupuesto

Año 2020

Año 2021

Balance de Situación

Balance de Situación

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto

5.- Auditoríes:

La FVBCV no està obligada a presentar els comptes anuals auditats, de conformitat amb el que estableix el Decret 2/2018 del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

6.- Contractes del personal directiu.

La FVBCV no compta amb personal directiu amb contracte laboral en funció del seu estatus.

7.- Pla Estratégic FVBCV 2022/2025.-
– Plan Estratégico Completo

– Enllaç presentació YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MAKV1NqQwVA