ALICANTE: 96 522 72 21 VALENCIA: 96 391 87 60

Portal de Transparència

1.- Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de voleibol i vòlei platja , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FVBCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de voleibol i voleibol de platja en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

2.- Normativa d’aplicació:

  1. Llei 2/2011 de lEsport  i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana
  2. Decret 60/1998 de Federacions Esportives
  3. Estatuts de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
  4. Reglament Disciplinari de la FVBCV

3.- Organigrama d’estructura organitzativa:

4.- Informació econòmica i pressupostària :

a) Contractes i convenis:
1.- Contractes:
2.- Convenis:
2.1.-  Conveni amb la Universitat d’Alacant
– Objectius…………Use instal·lacions, Formació i activitats.
– Import……………Sense import econòmic
2.2.- Conveni amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
– Objectius…………Organització dels “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
– Import……………:  CONVENI
2.3.- Conveni amb l’Ajuntament d’Alacant
– Objectius…………Col·laboració en organització dels Jocs Escolars Municipals
– Import………….. (Segons número de partits i jornades)
2.4.- Conveni amb Ajuntament de València
– Objectius………..Gestió Escoles Municipals i Jocs Escolars
– Import………….
2.4.- Conveni amb Luanvi
– Objectiu…………Col·laboració publicitària pilota oficial
– Import………….Dotació material en pilotes i samarretes esportives
2.5.- Conveni amb Fundació Trinidad Alfonso
– Objetiu………… Campaña Una Hora Més de EF a l’escola (Voleibol)
– Import………… 23.700€
b) Subvencions i ajudes públiques:
1. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER Al PROGRAMA D’ESPECIALITZACIÓ  ESPORTIVA DE XEST (PED) Resolució
2. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER Al FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT PROGRAMA I Resolució
3. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER Al FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT PROGRAMA II Resolució
4. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER A MATERIAL IMMOBILITZAT (PED) Resolució
5. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER A SELECCIONS AUTONÒMIQUES :Resolució  (EXCEPTE EN CATEGORIAS INFANTIL I CADET PER CONVENI XXXV JOCS)
6. – SUBVENCIÓ PROGRAMA “ESPORT A L’ESCOLA 2017” :Resolució  (Subvenció efectiva 12.790 €)
c) Pressupostos anuals :Any 2016      Any 2017         Any 2018   
d) Comptes anuals :
d.1) Any 2016 : Balanç de Situació   Compte de Pèrdues/Guanys    Execució del Presupost
d.2) Any 2017 : Balanç de Siuació  Compte de Pèrdues/Guanys    Execución del Presupost

– Objectius…………Organització dels “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
– Import……………:  CONVENI
2.3.- Conveni amb l’Ajuntament d’Alacant
– Objectius…………Col·laboració en organització dels Jocs Escolars Municipals

5..- Auditories:

La FVBCV no està obligada a presentar els comptes anuals auditades, de conformitat amb el que establix el Decret 2/2018 del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

6.- Contractes del personal directiu.-

La FVBCV no compta amb personal directiu amb contracte laboral en funció del seu estatus.

7.- Proposta d’actuació 2019-2022.-

PROPOSTA D’ACTUACIO fvbcv