Portal de Transparència

1.- Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de voleibol i vòlei platja , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FVBCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de voleibol i voleibol de platja en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

2.- Normativa d’aplicació:

  1. Llei 2/2011 de lEsport  i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana
  2. Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la C. V.
  3. Estatuts de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
  4. Reglament Disciplinari de la FVBCV

3.- Organigrama d’estructura organitzativa:

 

4.- Informació económica i presupuestaria :

a) Contractes i convenis:
2.- Convenis:
2.1.-  Conveni amb la Universidad de Alicante
– Objectius…………Uso instalacions, Formació y Activitats.
– Import…………… Sense import económic
2.2.- Convenis amb la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
– Objetivos…………Organización de los “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
– Import……………:  CONVENIO VOLEIBOL JOCS
2.3.- Conveni amb l’Ajuntament d’Alacant
– Objectius…………Col·laboració en organització dels Jocs Escolars Municipals
– Import…………..(según partits i jornades)
2.4.- Conveni amb l’Ajuntament de Valencia
– Objectius………..Gestió Escola Municipal y Jocs Escolars
– Import………….
2.5.- Conveni amb la Fundació Trinidad Alfonso
– Programa Esport a la Escola +1 2023
– Import………… 22.917 €

2.6.- Conveni Botiga Oficial
CONVENIO TIENDA OFICIAL DONDEPORTE – FVBCV v2
b) Subvencions i ajudes públiques:
1. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN  DEPORTIVA DE CHESTE (PED) Resolución
2. – SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE FEDERADO PROGRAMA I Resolución
3. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE FEDERADO PROGRAMA II Resolución
4. – SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA MATERIAL INMOVILIZADO (PED) Resolución
5. – SUBVENCION DE LA GENERALITAT PARA SELECCIONES AUTONÓMICAS : Resolución
6. – SUBVENCIÓN PROGRAMA “ESPORT A L’ESCOLA 2020” : Resolución  (Subvención efectiva 26.400 €)

7. – SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN VALÈNCIA POST-COVID AÑO 2020: Concesión

c) Presupostos anuals : 

Año 2016   Año 2017 Año 2018 Año 2019 PRESUPUESTO 2020 Presupuesto de FVBCV 2021
PRESUPUESTO 2022  2023    

d) Comptes anuals:

Año 2016  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Año 2017  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Año 2018  Balance de Situación Cuenta de Pérdidas/Ganancias Ejecución del Presupuesto
Año 2019 Balance de situación Cuenta de Pérdidas-Ganancias Ejecución del Presupuesto

Año 2020

Año 2021

Balance de Situación

Balance de Situación

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Cuenta de Pérdidas-Ganancias

Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto

5.- Auditories:

La FVBCV no està obligada a presentar els comptes anuals auditats, de conformitat amb el que estableix el Decret 2/2018 del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

6.- Contractes del personal directiu.-

La FVBCV no compta amb personal directiu amb contracte laboral en funció del seu estatus.

7.- Pla Estratégic FVBCV 2022/2025.-
– Plan Estratégico Completo

– Enllaç presentació YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MAKV1NqQwVA