Portal de Transparència

1.- Funcions públiques de caràcter administratiu:

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de voleibol i vòlei platja , excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives corresponents a les modalitats de la FVBCV.
c) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de voleibol i voleibol de platja en els àmbits autonòmic, estatal i, si escau, internacional.
d) Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
e) Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics-entrenadors esportius i tècniques-entrenadores esportives.

f) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

2.- Normativa d’aplicació:

  1. Llei 2/2011 de lEsport  i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana
  2. Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la C. V.
  3. Estatuts de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
  4. Reglament Disciplinari de la FVBCV

3.- Organigrama d’estructura organitzativa:

 

4.- Informació econòmica i pressupostària :

a) Contractes i convenis:
1.- Contractes:
2.- Convenis:
2.1.-  Conveni amb la Universitat d’Alacant
– Objectius…………Use instal·lacions, Formació i activitats.
– Import……………Sense import econòmic
2.2.- Conveni amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
– Objectius…………Organització dels “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
– Import……………:  CONVENI
2.3.- Conveni amb l’Ajuntament d’Alacant
– Objectius…………Col·laboració en organització dels Jocs Escolars Municipals
– Import………….. (Segons número de partits i jornades)
2.4.- Conveni amb Ajuntament de València
– Objectius………..Gestió Escoles Municipals i Jocs Escolars
– Import………….
2.4.- Conveni amb Luanvi
– Objectiu…………Col·laboració publicitària pilota oficial
– Import………….Dotació material en pilotes i samarretes esportives
2.5.- Conveni amb Fundació Trinidad Alfonso
– Objetiu………… Campaña Una Hora Més de EF a l’escola (Voleibol)
– Import………… 23.700€

2.6.- Conveni Tenda Oficial
CONVENIO TIENDA OFICIAL DONDEPORTE – FVBCV v2
b) Subvencions i ajudes públiques:
1. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER Al PROGRAMA D’ESPECIALITZACIÓ  ESPORTIVA DE XEST (PED) Resolució
2. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER Al FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT PROGRAMA I Resolució
3. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER Al FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT PROGRAMA II Resolució
4. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER A MATERIAL IMMOBILITZAT (PED) Resolució
5. – SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT PER A SELECCIONS AUTONÒMIQUES :Resolució  (EXCEPTE EN CATEGORIAS INFANTIL I CADET PER CONVENI XXXV JOCS)
6. – SUBVENCIÓ PROGRAMA “ESPORT A L’ESCOLA 2017” :Resolució  (Subvenció efectiva 12.790 €)

7. – SUBVENCIÓ DIPUTACIÓN VALÈNCIA AJUDA POST-COVID. ANY 2020. Concesió

c) Pressupostos anuals :

Any 2016 Any 2017  Any 2018 Any 2019 Presupuesto de FVBCV 2021

d) Comptes anuals : 

Any 2016  Balanç de Situació Compte de Pèrdues/Guanys Ejecució del Presupost
Any 2017  Balanç de Situació Compte de Pèrdues/Guanys Ejecució del Presupost
Any 2018  Balanç de Situació Compte de Pèrdues/Guanys Ejecució del Presupost

– Objectius…………Organització dels “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”
– Import……………:  CONVENI
2.3.- Conveni amb l’Ajuntament d’Alacant
– Objectius…………Col·laboració en organització dels Jocs Escolars Municipals

5..- Auditories:

La FVBCV no està obligada a presentar els comptes anuals auditades, de conformitat amb el que establix el Decret 2/2018 del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

6.- Contractes del personal directiu.-

La FVBCV no compta amb personal directiu amb contracte laboral en funció del seu estatus.

7.- Proposta d’actuació 2019-2022.-

PROPOSTA D’ACTUACIO fvbcv