ASSEGURANÇA ESPORTIVA COMPETICIONS FEDERADES  2020-2021

 La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana ha arribat a un acord per a la prestació d’aquest servei amb la companyia asseguradora MÚTUA GENERAL D’ASSEGURANCES,  PÒLISSA  Núm.: 51376665

L’assistència sanitària ha d’efectuar-se únicament en Centres o per Facultatius designats per l’Assegurador. En cas contrari, el federat assumirà íntegrament les despeses originades.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU         

1.- URGÈNCIES:

El federat pot acudir a urgències en els següents casos: ferida oberta, sospita de fractura o pèrdua de coneixement, sempre que tal assistència siga Objecte de l’Assegurança i dins de les primeres 24 hores des que es produeix l’Accident Esportiu.

En aquest cas el federat haurà d’acudir a un Centre Concertat per l’asseguradora cridant prèviament al telèfon 91.757.24.04 . (marcar opció nº5: Accidents) o al 902 120 863 on li indicaran el Centre mèdic al qual ha d’acudir. El responsable del club haurà de remetre el PARTE DECLARACIÓ D’ACCIDENT en un termini màxim de 7 dies a les següents adreces: sucvalenciapalau@mgs.es i a seguro@fvbcv.com

En cas d’URGÈNCIA VITAL, l’Assegurat podrà rebre assistència mèdica d’urgències en el centre sanitari més pròxim. En aquest cas, l’Assegurador es farà càrrec de les factures   derivades de l’assistència d’urgència prestada en les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident garantit en la present pòlissa.
S’entén per URGÈNCIA VITAL la situació greu que requereix d’atenció mèdica immediata per trobar-se compromesa la vida de l’assegurat de manera immediata.
Una vegada superada la primera assistència mèdica d’urgències, l’Assegurat haurà de ser traslladat al centre mèdic concertat designat per l’Assegurador més pròxim al lloc de l’accident per a continuar amb el tractament.
En cas de permanència en centre mèdic no concertat, l’Assegurador no assumirà el pagament de les factures derivades dels serveis prestats, havent d’assumir les mateixes el propi assegurat.

2.- ASSISTÈNCIES NO URGENTS:

Abans de transcorreguts set dies des de l’ocurrència de l’accident s’ha de tramitar l’alta del PARTE DECLARACIÓ D’ACCIDENT, per a això s’ha de trucar al telèfon  91.757.24.04 . (marcar opció nº5: Accidents)o al 902 120 863  on ens comunicaran el Centre mèdic o Facultatiu al qual ha d’acudir l’accidentat.

El PARTE DECLARACIÓ D’ACCIDENT, haurà de ser enviat en un termini màxim de 7 dies, a les següents adreces de correu: sucvalenciapalau@mgs.es i a seguro@fvbcv.com

 3.-AUTORITZACIONS

Si a conseqüència d’una primera atenció, en el criteri dels facultatius que van atendre el federat es requereix nova assistència (exploracions complementàries, intervencions quirúrgiques, rehabilitació, visites successives, etc.), una vegada emplenat i presentat el comunicat d’accident, el federat o el responsable del club haurà de sol·licitar l’oportuna autorització en el telèfon 902 120 863 / 917 572 404. Igualment, haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça mgsaccidentes.autorizaciones@hna.es la següent documentació:

  • Informe mèdic de la primera urgència/assistència i qualsevol informe de patologia prèvia en aquesta regió anatòmica.
  • Prescripció Mèdica sobre la necessitat d’assistència successiva així com tota la informació mèdica per a la seua valoració per un metge especialista, si fóra el cas.

Una vegada rebuda aquesta documentació anterior, l’Assegurador farà arribar al centre on es vaja a realitzar l’assistència, l’oportuna autorització, realitzant-se aquestes assistències en els centres mèdics concertats.

Davant nous requeriments d’assistència no inclosos en les autoritzacions emeses, s’haurà de repetir aquest procés tantes vegades com calga.

Totes les consultes amb especialistes, proves diagnòstiques i tractaments necessitaran autorització prèvia de l’assegurador.
Amb l’expedient provisional obert després de la crida de la declaració del sinistre, la companyia ens remetrà al centre concertat corresponent.

Qualsevol prova o tractament sense l’autorització prèvia de l’assegurador serà a càrrec de l’Assegurat.
L’Assegurat no podrà acudir simultània o successivament   a diversos facultatius de la mateixa especialitat sense autorització de l’assegurador.

4.- TRASLLAT SANITARI

El trasllat al centre mèdic es realitzarà pels propis mitjans del lesionat. El transport sanitari en ambulància només està contemplat en els casos en els quals la lesió ho exigisca i siga a Centre Mèdic Concertat.
Queda cobert únicament el primer trasllat o evacuació del lesionat als centres concertats per mitjà d’ambulància o un altre mitjà similar sempre que:

  • Es tracte d’una lesió greu i urgent que no puga ser atesa pels mitjans de l’organització de la prova o entrenament.
  • Que el lesionat quede hospitalitzat.

En qualsevol cas, l’Assegurador assumirà les despeses derivades d’un únic trasllat.

5.- ALTRES ASPECTES DE L’ASSEGURANÇA

La cobertura d’assistència sanitària no inclou les despeses farmacèutiques, excepte en règim hospitalari, així com el material que es necessite per a tractar ambulatòriament el lesionat, és a dir, sempre que no necessite un ingrés sanatorial.

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES, consultar detalls en pòlissa.
AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE COBERTURA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, consultar detalls en pòlissa.
EXCLUSIONS, consultar detalls en pòlissa.
EXCLUSIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DURANT EL PERÍODE D’ASSISTÈNCIA MÈDICA, consultar detalls en pòlissa.
EXCLUSIÓ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN CENTRES DE LLIURE ELECCIÓ, consultar detalls en pòlissa.
EXCLUSIONS EN LA GARANTIA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, consultar detalls en pòlissa.
DESPESES NO INCLOSES EN LA PRESTACIÓ DE LA GARANTIA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, consultar detalls en pòlissa.

 

SEGUR ESPORTIU COMPETICIONS FEDERADES  2019-2020

La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana ha arribat a un acord per a la prestació d’aquest servei amb la companyia asseguradora MAPFRE. PÒLISSA Núm.: 055-1980187421

DOCUMENTACIÓ

Pòlissa Segur Eportiu FVBCV PARTE DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENTS CENTRES MÈDICS CONCERTATS

NORMES D’ACTUACIÓN EN CAS D’ACCIDENT

L’assistència mèdica garantida en la Pòlissa serà prestada pel CENTRE MÈDIC o facultatiu concertat per MAPFRE VIDA.
Per a accedir a ella és imprescindible seguir els següents passos :
1.- Emplenament del “PARTE DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENTS” que haurà de ser signat i segellat pel Club o Entitat Esportiva corresponent.
2.- Posar en coneixement de la Companyia asseguradora l’accident, cridant al Centre d’Atenció 24 hores de MAPFRE, telèfons : 918 365 365, 915 81 1 4 00 ò 902 136 524. L’accident ha de ser comunicat immediatament després de la seua ocurrència.

En la comunicació telefònica ha de facilitar-se :
– Dades personals del lesionat.
– Dades del Club o Entitat esportiva.
– Lloc, Data i forma d’ocurrència.
– Danys físics.

Una vegada recollits aquestes dades el Centre d’atenció facilitarà el número d’expedient que haurà de ser anotat en l’encapçalament del Parte. El comunicant remetrà posteriorment el PARTE per correu electrònic a : daper.mapgen@mapfre.com o per fax al número : 91 700 30 73.

4.- El federat lesionat ha d’acudir al Centre Mèdic concertat aportant el “Parte de Comunicació d’Accidents” degudament emplenat. (És imprescindible per a rebre assistència que en el Parte figure el número d’expedient).

5.- En els casos d’URGÈNCIA VITAL, el lesionat podrà rebre assistència mèdica d’urgència en el Centre Sanitari més pròxim. MAPFRE VIDA es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada en les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident.
Una vegada superada la primera assistència d’urgència el lesionat haurà de ser traslladat a Centre Mèdic Concertat per a continuar el seu tractament.
En cas de permanència en centre mèdic NO CONCERTAT, MAPFRE VIDA no assumirà el pagament de les factures derivades dels serveis prestats.

AUTORITZACIONS

Necessitaran autorització prèvia de la companyia les següents proves i tractaments :
* Proves especials de diagnòstic (TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies,…)
* Intervencions quirúrgiques.
* Rehabilitació.

En aquests casos el metge o Centre Concertat sol·licitarà a MAPFRE VIDA aquesta autorització.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat.

 

 

SEGUR ESPORTIU COMPETICIONS FEDERADES  2018-2019

La Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana ha arribat a un acord per a la prestació d’aquest servei amb la companyia asseguradora FIATC. POLIZA Núm.: 57- 147.

Els processos d’atenció sanitària es realitzaran a través d’una plataforma ON-LINE: www.itegra.es

Serà a ITEGRA (www.itegra.es) a qui caldrà informar dels accidents i tramitar els comunicats i posteriors tractaments.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

1.- URGÈNCIES:

El federat pot acudir a urgències en els següents casos: ferida oberta, sospita de fractura o pèrdua de coneixement, sempre que tal assistència siga Objecte del Segur i dins de les primeres 24 hores des que es produeix l’Accident Esportiu.

En aquest cas el federat haurà d’acudir a un Centre Concertat per l’asseguradora cridant prèviament al telèfon d’assistència 24h: 902 102 264  de FIATC.

Només en cas d’Urgència Clínica Greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada la primera assistència d’urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seua circumstància a FIATC per a l’obertura d’un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.

Dins de les 48h següents a l’assistència a urgències, ha de donar d’alta el comunicat d’accident en ITEGRA: www.itegra.es i indicar el centre on ha acudit a urgències perquè ITEGRA puga remetre el comunicat al Centre Concertat.

2.- ASSISTÈNCIES NO URGENTS : 

Tramitar l’Alta del Comunicat d’accident.

PROTOCOL PER A DONAR D’ALTA UN COMUNICAT D’ACCIDENT I REBRE LA 1a ASSISTÈNCIA

Hauran de complir-se  els següents passos:

1.    COMUNICACIÓ DEL  ACCIDENT:

L’accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 5 dies (48 hores en cas d’haver accedit a URGÈNCIES) a ITEGRA www.itegra.es i es poden utilitzar dues vies de comunicació:

El Club pot donar d’alta el comunicat a cada federat que pertannya al seu club.
NOTA: ITEGRA facilitarà a cada club USUARI I CONTRASENYA per a accedir al sistema i poder donar d’alta els comunicats d’accidents. El Club NO pot donar-se d’alta per si mateix. Si un CLUB no disposa de claus, ha de telefonar al 902 09 07 33 de ITEGRA o bé sol·licitar-ho per mail a: soporte@itegra.es

2. Poden utilitzar el servei d’Atenció al Client de ITEGRA: 902 09 07 33 en dies laborables.

2.    El comunicat d’accident es donarà d’alta a través de la plataforma on-line: www.itegra.es  i ha d’indicar les següents dades:

–       Nom i cognoms i llicència federativa (DNI); lloc on s’ha produït l’accident esportiu; data d’ocurrència, telèfon de contacte del federat, correu electrònic del federat i la descripció detallada de l’accident esportiu.

–       Amb aquestes dades, es donarà d’alta el comunicat d’accident en www.itegra.es y, el club rebrà una còpia del comunicat en el seu correu electrònic.

–       En un termini màxim de 24h rebrà un e-mail de validació del seu Part i assignació del Centre Mèdic on ha de demanar cita per a acudir a primera consulta. No és necessari autorització per a assistir a consulta; el mail d’assignació és suficient.

–       El federat haurà d’acudir al Centre Mèdic assignat on rebrà un diagnòstic de la seua lesió. El Centre mèdic disposa d’un Expedient on-line a nom del federat on emplenarà les dades de la visita.

–       L’Expedient emplenat pel Centre Mèdic és analitzat per l’asseguradora, juntament amb la declaració del comunicat d’accident i el federat rebrà un mail informant-lo de l’acceptació o rebuig del seu Expedient, concorde a les cobertures de la pòlissa. Si l’Expedient és VALIDAT per l’asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar la seua RHB. Cas contrari, és REBUTJAT i no tindrá cobertura.

3.-AUTORITZACIONS

Serà necessari tindre l’autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments: Proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies i Intervencions Quirúrgiques. Per a acudir a Consultes successives en Centres assignats per ITEGRA i tenint un Expedient VALIDAT per la asseguradora no són necessàries autoritzacions successives.

En els casos que es requereix autorització, serà el Metge o Centre Mèdic concertat qui sol·licitarà a ITEGRA aquesta autorització a través de l’Expedient mèdic on-line i el federat rebrà l’autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Aquesta autorització ha d’imprimir-se i entregar-se en el Centre assignat per a les proves que figurarà en l’autorització.

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l’assegurat. Després d’obtindre l’oportuna autorització, el federat acudirà a Consulta amb l’informe del resultat de la prova i serà el Metge o Centre mèdic qui es quede còpia d’aquest.  No seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguretat Social o no concertats, excepte en urgències vitals.

Li recordem que:
a)    Serà motiu de tancament de l’expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la BAIXA MEDICA ESPORTIVA el Federat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que pogueren produir-se sense estar d’alta metgessa per un accident anterior.

b)    L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 5 dies des que es produeix el mateix.

c)    Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no siga d’URGÈNCIES, haurà de ser assignada prèviament per ITEGRA.

Mes informació en: www.itegra.es o en el telèfon d’Atenció al client ITEGRA: 902 09 07 33