TecnificacióPED CHESTE

NOVA CONVOCATÒRIA PED CHESTE CURS 2020/2021.

2.39Kvistas

NOVA CONVOCATÒRIA D’ACCES DE NOUS ALUMNES
PED CHESTE CURS ESCOLAR 2020/2021

FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PLACES CONVOCADES

– Els plans d’especialització esportiva van dirigits a alumnes esportistes en els següents cursos acadèmics:

 • Alumnes que compleixen els 12 anys durant l’any de la convocatòria i  que vagen a cursar 1r d’ESO (nascuts en 2008).
 • Alumnes que compleixen els 13 anys durant l’any de la convocatòria que vagen a cursar 2n d’ESO (nascuts en 2007).
 • Alumnes que compleixen els 14 anys durant l’any de la convocatòria que vagen a cursar 3r d’ESO (nascuts en 2006).
 • Alumnes que compleixen els 15 anys durant l’any de la convocatòria que vagen a cursar 4t d’ESO (nascuts en 2005).

Es convoquen 6 places i 4 places en llista d’espera entre els cursos de 1° de E.S.O. i 4° de E.S.O .(La legislació per al nou curs indica que les habitacions en les residències de Cheste passen de ser dobles a individuals, per tant no poden oferir-se les places convocades en la convocatòria que quede en suspens, i han sigut reduïdes per a assegurar un alumne per habitació)

– Si els candidats no reuneixen totes les condicions tècnic-esportives sol·licitades no s’ocuparan la totalitat de les places.

– Es crearà una llista de reserves d’aquells alumnes que complisquen els requisits acadèmic-esportius amb l’objectiu de cobrir possibles baixes.

– L’oferta de places educatives va dirigida exclusivament a alumnes en règim d’internat.

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds ( ANNEX-I SOL·LICITUD *PED CHESTE CURS 2020-2021) es realitzarà en la Federació de  Voleibol de la C.V.  finalitzant el 28 de Maig de 2020 abans de les 15.00 hores.(Presentar la documentació per correu electrònic en fvbcvdv@fvbcv.com)

Cadascuna de les sol·licituds haurà de vindre acompanyada de la següent documentació :

 • Fotocòpia del D.N.I. o Llibre de familía.
 • Annex de compromis cumpliment normativa (Segons model ANNEX-II AUTORITZACIÓ ESPORTISTES MENORS D’EDAT)
 • Còpia del butlletí de notes de la 1a, 2a i 3a avaluació amb els resultats acadèmics corresponents al curs acadèmic 2018/2019 i 1a i 2a avaluació del curs 2019/2020.
 • Imprés de *pre-matrícula en l’IES Núm. 1 de Cheste del curs al qual sol·licita accedir :
  1er ESO 20-21 (nou) 2n ESO 20-21(nou)
  3r ESO 20-21(nou) 4t ESO 20-21(nou)

  Les proves d’accés es realitzaran  el 2 de juny a la província de València i el 4 de Juny a la província d’Alacant.

CONVOCATÒRIA COMPLETA : Nova Convocatòria *PED Cheste Juny 2020

INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Carrer Professor Beltràn Bàguena 4-Despatx 104, València  o Carres Córdoba, 8-1º D Alacant
Telèfons: 963918760 // 667226204 // 965227221
email : fvbcvdv@fvbcv.com
Horari datenció al públic :  (Oficines tancades fins a la finalització  de l’estat d’alarma. Presentar la documentació por correu electrònic).

Vancia (Dilluns a Divendres 10.00 – 13.00. Dilluns i dimecres 16:30 – 18:30)

Alacant (Dilluns 11.30 – 14.00, Dimarts a Divendres 10.00 – 14.00, Dilleuns 17.00 – 20.00)